Winkelwagen Geen producten

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN HERBORIST COSMETICS/SCHOONHEIDSGROOTHANDEL.

1.     Een verkoop komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud is gebeurd. Alle verkopen door HERBORIST COSMETICS/SCHOONHEIDSGROOTHANDEL worden beheerst door deze verkoop- en leveringsvoorwaarden, waarvan de koper erkent dat deze voorwaarden vooafgaand aan de koop zijn overeengekomen.

2.   Al onze prijsvermeldingen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

3.    Al onze prijzen en vermeldingen zijn altijd geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen en fouten. Prijzen kunnen steeds zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Ingeval van prijsverhoging tussen de datum van bestelling en deze van levering, zal de nieuwe prijs, toepasselijk op het ogenblik van levering, verschuldigd zijn. Ingeval van prijsverhoging heeft de koper de mogelijkheid af te zien van zijn bestelling voor de hoeveelheden die nog te leveren zijn aan de verhoogde prijs.

4.    Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

5.   Pakketten worden geleverd via De Post (België) of TNT (Nederland) tegen de op dat moment geldende tarieven (zie website www.depost.be of www.tntpost.nl voor actuele tarieven). Afleveringen door onze eigen bezorgingsdienst kosten € 75,00. Groter meubilair en bepaalde apparatuur wordt altijd door onze eigen bezorgingsdienst geleverd. Hetzelfde geldt voor grote hoeveelheden vloeistoffen (alcohol-demiwater-sprayvloeistof). Uiteraard kan dit soort artikelen ook afgehaald worden (op afspraak).

6.    De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7.    Het risico voor schade of vermissing tijdens transport of verzending etc. is altijd voor risico van de koper. Goederen reizen voor risico van de koper.

8.     Indien uw bestelling niet compleet kan worden verzonden vermelden wij de ontbrekende artikelen op de leveringsbon/factuur. Indien u automatische nazending van de ontbrekende artikelen wenst dient u ons dit apart mede te delen. Uw nazending wordt dan door ons direct na binnenkomst van de ontbrekende goederen verzonden. Nazendingen van meer van € 75,00 exclusief BTW worden franco huis nageleverd. Voor nazendingen van minder dan € 75,00 exclusief BTW wordt € 4,95 exclusief BTW voor vracht en administratie in rekening gebracht.

9.    Standaard worden goederen na ontvangst van het factuurbedrag verzonden. Indien gewenst kan ook onder rembours worden verzonden. Bij levering op rekening dient betaling altijd contant te geschieden.

10.    Uw bestelling wordt alleen uitgeleverd als alle eerdere facturen volledig zijn voldaan.

11.    Geleverde zendingen blijven volledig in onze eigendom tot het totale factuurbedrag is betaald. Dit eigendomsvoorbehoud geldt voor alle door ons geleverde goederen.

12.    Wij houden ons altijd eenzijdig het recht voor leveringen uit te voeren tegen contante betaling/voorafbetaling. Dit is onder meer bij:

  • Geen afname in de laatste 12 maanden, betalingsachterstand, slechte betaalervaringen
  • Grote leveringen van meer van € 500,00, levering van elektrische apparatuur, levering van alle soorten meubilair


13. Bij rembourszendingen houden wij ons het eenzijdige recht voor om € 12,50 excl. BTW rembourstoeslag in rekening te brengen.

14. Leveringen door onze eigen bezorgdienst worden op het afleveradres afgeleverd tot direct achter de eerste deur op de begane grond. Er moet bij afleveringen door onze eigen bezorgdienst altijd iemand van de afnemer aanwezig zijn om de chauffeur te helpen met lossen.

15. Bij bestelling van apparatuur en meubilair dient altijd bij de orderbevestiging een aanbetaling vooraf van 10% van het factuurbedrag excl. BTW te worden voldaan (met een minimum van € 250,00). Aanbetalingen worden bij annulering of afwijzing van de levering onder geen enkele voorwaarde gecrediteerd.

16. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20% van de prijs van de bestelling.

17. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken.

18. Reclames dienen schriftelijk per aangetekend schrijven te geschieden binnen 3 dagen na factuurdatum. Reclames na deze termijn kunnen niet in behandeling worden genomen, en worden als niet bestaande beschouwd. Bij gebreke van een reclamatie conform de hiervoor beschreven procedure worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Bij acceptatie door ons van een geldige reclame, zullen wij tegen teruggave (op basis van carry-in) van de geleverde goederen  zorgdragen voor gratis herlevering, reparatie, of crediteren onder aftrek van 15% van de netto factuurwaarde. Tot enige verdere verplichting zijn wij niet gehouden, met name niet tot betaling van welke vorm van schadevergoeding dan ook. Onze aansprakelijkheid kan nooit het factuurbedrag overtreffen.

19. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij binnen de 7 dagen na de vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn.

20. Retourzendingen geschieden in principe altijd op kosten van de afnemer, en worden alleen geaccepteerd na onze uitdrukkelijke toestemming vooraf. Ongefrankeerde retouren worden altijd door ons geweigerd. Na acceptatie van een retourzending kunnen wij in bepaalde gevallen beslissen de afnemer schadeloos te stellen voor de kosten van retourzending.

21. Voor deelleveringen gelden al deze verkoop- en leveringsvoorwaarden volledig en evenzeer als voor integrale leveringen.

22. De geleverde goederen blijven exclusieve eigendom van Herborist Cosmetics tot op de volledige betaling van elke schuld die voortvloeit uit de verkoopsovereenkomst voor de koper. Tot op dat ogenblik kunnen en mogen de goederen niet in pand gegeven worden of verkocht worden.

23. De koper zal bij de verkoper vermelden indien de goederen worden opgeslagen in een ruimte die hij huurt. Hij zal de verkoper op de hoogte moeten brengen van de identiteit en het adres van de eigenaar van het pand.

24. De goederen kunnen in geval van niet betaling (vooraf gemeld bij koper) op de vervaldag terug genomen worden door Herborist Cosmetics. Dit zal slechts een ontbinding van de verkoopsovereenkomst inhouden wanneer wij dat uitdrukkelijk laten weten.

25. Al onze facturen zijn contant betaalbaar bij levering, behoudens andersluidende overeenkomst. De schuld is draagbaar door de koper.  Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebedrag van 10% met een minumum van € 50,00 en met een nalatigheidsinterest van 10% per jaar.

26. Copyright: gehele of gedeeltelijke overname van foto's en/Of teksten en andere auteursrechterlijk beschermde zaken van deze website is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van HERBORIST COSMETICS/SCHOONHEIDSGROOTHANDEL.

27. In geval van betwisting zijn enkel die de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin ons bedrijf gevestigd is (Vredegerecht te Maasmechelen en Rechtbanken te Tongeren) bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing en evenzo de Nederlandstalige rechtspleging.

28.U ontvangt uw bestelde goederen binnen de 5 tot 7 werkdagen.

 

Alle bedragen zijn  inclusief  BTW    Powered by easyshopforyou.nl
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.